Sau 292013
 
Senai, senai užžėlęs Vilniaus kelias,
Jau septynioliktą tą liūdesio mes šventę švenčiam,
Jau septyniolika praėj devinto spalio
O mūsų broliai dar vergiją kenčia.
 
Jau metų septyniolika, kai mes netekom Vilniaus
Ir kenčiam, betgi kartą neiškentę
Sukilsim; o mūs idėjos drąsios ir prakilnios
Pavers iš liūdesio į džiaugsmo šventę.
 
Todėl jau metų septyniolikai suėjus
Į darbą stokim: lai pasaulis žino
Jog mūs pasiryžimai, drąsios idėjos
Gražins mums Vilnių, sostą Gedimino.
 
Kovosim ne vieni, padės mums Visagalis
Sutriuškinsim klastingąjį lenkų šetoną.
Už pavergtųjų brolių dalią
Pakilsim…keturi mes milijonai!
 
Tikiu, jog neilgai reikės to laiko laukti,
Tikiu, jog greitai mes vieningai darbo imsim,
Todėl man norisi dabar sušaukti:
Ei pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim!

 

Ukmergė, 1937-10-09

Turinys

Sorry, the comment form is closed at this time.